Om datasikkerhed og den slags…

Alle oplysninger om din sag behandles fortroligt og vil som udgangspunkt alene være tilgængelig for mig som din advokat og ikke andre.

Dette følger allerede af den tavshedspligt, jeg har som advokat.

Her ud over følger det af reglerne om datasikkerhed, at jeg yderligere skal informere dig om følgende:

Til brug for identificering og behandling af din sag vil der i forbindelse med sagens journalisering ske registrering af dit navn og cpr.nr. samt hvis tilgængeligt aktuelt telefonnummer, adresse og mailadresse. Desuden vil der ske registrering af journalnummer hos politi, anklagemyndighed, domstol samt evt. kriminalforsorgen. Disse oplysninger vil blive opbevaret i 10 år af hensyn til såvel regnskabsmæssige som ansvarsmæssige forhold. Efter skriftlig anmodning på jth@advokattorp.dk kan der dog efter sagens endelige afslutning anmodes om sletning af telefonnummer, adresse og mailadresse.

Af regnskabsmæssige, skatte- og afgiftsmæssige grunde vil der skulle ske videregivelse af oplysninger nødvendige til identifikation af sagen og økonomiske transaktioner forbundet hermed til revisor, regnskabssystem, skattevæsnet samt pengeinstitut. Disse data vil bl.a. kunne inkludere dit navn, cpr.nr., adresse og j.nr. hos mig, politi og retten, men vil aldrig fra min side omfatte oplysninger omkring sagens genstand eller dine nærmere personlige forhold.

For at kunne behandle din sag vil det være nødvendigt for mig at kommunikere med politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorgen. Kontakt til andre offentlige myndigheder eller private personer, firmaer eller andre private enheder vil alene ske efter dit udtrykkelige samtykke.

Elektronisk mailkommunikation med politi, anklagemyndighed, domstole, kriminalforsorgen eller andre offentlige myndigheder indeholdende oplysninger om din sag, vil fra min side ske via krypteret mail, via e-boks eller med fuld anonymisering af identifikationsoplysninger. Ved elektronisk mailkommunikation med andre vil det blive sikret, at det sker med en tilsvarende sikkerhed.

Du kan til enhver tid under sagens behandling eller efterfølgende rette henvendelse på mail jth@advokattorp.dk, hvis du vil have nærmere oplysninger om, hvad der er registreret om dig. Du vil dog ikke kunne få adgang til indsigt i dokumenter udarbejdet af politiet, anklagemyndigheden eller domstolene, idet anmodning om indsigt heri skal rettes direkte til den relevante myndighed.

Om omkostningerne…

Som beskikket forsvarer fastsættes mit salær af retten. Dette sker med udgangspunkt i nogle vejledende takster. Du kan finde taksterne på hjemmesiden for domstolen, www.domstol.dk.

Afregningen af mit salær sker med statskassen. Der vil således ikke være tale om, at du får en regning fra mig eller, at der skal være penge mellem dig og mig.

Hvis du bliver frifundet, betaler statskassen mit salær, og du vil normalt ikke blive pålagt omkostninger.

Hvis du bliver dømt, vil du blive pålagt at betale alle eller dele af sagsomkostningerne. Betalingen til mig sker imidlertid fra statskassen. Efterfølgende vil statskassen opkræve beløbet hos dig. Hvis du ikke umiddelbart kan betale, vil det blive skrevet op som en restance til staten. Typisk kan der aftales en afdragsordning eller beløbet vil blive modregnet i et senere tilgodehavende, f.eks. en restskat, som du ellers skulle have haft retur.

Om advokatetiske regler og den slags...

Som advokat er jeg i mit virke underlagt en lang række regler herunder reglerne i retsplejeloven om advokater, lige som jeg er underlagt advokatetiske regler, som fastsættes af Advokatsamfundet.

Overholdelsen af disse regler er vigtig for mig, men hvis du måtte mene, at jeg skulle have handlet i strid hermed, kan du altid rette henvendelse til mig. Du har også mulighed for at indgive klage til Advokatsamfundet. Vejledning herom kan findes på www.advokatsamfundet.dk.